Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

D?ev?né vchodové dve?e IV 68, IV 78 a IV 88

ze smrku ?i meranti s izola?ním dvojsklem, s výpln?mi firem GAVA, PERITO, KN PLAST

D?ev?né vchodové dve?e jsou vyráb?ny z trojvrstvé nebo ?ty?rvstvé d?ev?né lepené lamely, z tuzemských jehli?natých (p?evážn? smrk) a exotických (p?evážn? meranti) d?evin. Pro výrobu dve?í používáme d?ev?né lamelové profily o ší?ce 78 mm, resp 68 mm. D?ev?né dve?e dodáváme v širokém výb?ru lazur nebo krycích barev míchaných podle vzorníku RAL a NCS

Všechny typy barevných úprav povrchu d?ev?ných profil? jsou provád?ny na bázi vodou ?editelných vícevrstvých akrylátových systém? povrchových úprav zna?ky SIKKENS. Akrylátový nát?rový systém je pln? omyvatelný, v pr?b?hu své životnosti však vyžaduje pr?b?žnou obnovu. Technologicky správn? vyrobené vchodové dve?e jsou odolné proti agresivnímu prost?edí, zachovávají si dlouhou životnost, mají tepeln?-izola?ní a akustické vlastnosti, jsou odolné proti teplu i mrazu (d?evo nem?kne ani nek?ehne). Vchodové dve?e vyrábíme ze smrkového a mod?ínového d?eva. Na p?ání zákazníka dodáváme také z dubového, nebo exotického d?eva - MERANTI.

D?ležitá upozorn?ní:

D?evo je p?írodní produkt, proto jednotlivé díly mohou vykazovat ?áste?né barevné odlišnosti, p?estože jsou ze stejné d?eviny. Také p?i povrchové úprav? provedené lazurou se mohou barevné odlišnosti objevit a nemohou být p?edm?tem p?ípadné reklamace.

D?evo není homogenní materiál a nevykazuje stále stejné fyzikální a chemické vlastnosti. I stejný druh d?eviny má podle místa r?stu, pr?b?hu letorost?, sm?ru ?ezu (a mnoha dalších faktor?) pom?rn? odlišné vlastnosti. T?mi d?ležitými jsou z hlediska barevného provedení hustota d?eva nebo podíl tvrdých a m?kkých vláken. Rozdílná nasákavost d?eva zp?sobuje v kone?ném efektu barevné rozdíly, které výrobce nem?že p?i nejlepší v?li ovlivnit.

Kontrola kone?ného barevného provedení práv? dodaných výplní otvor? porovnáním s p?edloženým vzorkem nebo s d?íve dodanými výrobky m?že, ze zcela p?irozených d?vod? dopadnout tak, že je nalezena ur?itá o?ima rozeznatelná diference. Záleží i na individuálních schopnostech toho kterého okna. Tato diference (mírná odchylka) od p?edloženého vzorku by nem?la být p?í?inou a p?edm?tem reklamace a je t?eba s ní po?ítat.

Základní barevné odstíny

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz