Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

Izola?ní skla

Tepeln? izola?ní skla se skládají z jednoho skla standardního float a jednoho skla pokrytého neviditelnou vrstvou kombinací vzácných kov? - tzv. pokovené (nízkoemisní). Tato tenká neviditelná vrstva propouští dovnit? sv?tlo a slune?ní energii a sou?asn? brání unikání tepla ven. Pokovené sklo nem?že být použito jako sklo jednoduché. V prostoru mezi tabulemi skla m?že být vzácný plyn, který navíc snižuje hodnotu sou?initele prostupu K (U).

Nejd?ležit?jší technický parametr okna je sou?initel prostupu tepla, který udává, kolik Watt? tepelné energie je p?edáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu p?i tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. ?ím nižší je tedy hodnota sou?initele prostupu tepla, tím lepší jsou tepeln? izola?ní vlastnosti.

V souvislosti s okenními výpln?mi bývají uvád?ny t?i typy sou?initele prostupu tepla: Sou?initel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a k?ídla
Sou?initel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení
Sou?initel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna

P?i porovnávání sou?initele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skute?nost, že n?kte?í výrobci uvád?jí pouze hodnotu sou?initele prostupu tepla pro zasklení, což p?edevším u t?íkomorových systém? m?že vzbudit dojem lepších tepeln? izola?ních hodnot, než jakých ve skute?nosti celé okno dosahuje.

Výhody:
- úspora tepelné energie
- optimální teplota v místnosti
- vysoká sv?telná propustnost
- zmenšení propustnosti UV zá?ení
- ochrana životního prost?edí pomocí zmenšení emisí oxidu uhli?itého do ovzduší

Izola?ní trojskla

Zasklením izola?ními trojskly lze výrazn? snížit sou?initel prostupu tepla který udává, kolik Watt? tepelné energie je p?edáno stavebním materiálem na ploše 1 m2 za hodinu p?i tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou.
?ím nižší tato hodnota je, tím lepší jsou tepeln? izola?ní vlastnosti. U izola?ních trojskel lze dosáhnout hodnoty Ug = 0,7 W/m2K, tedy výrazn? nižší než u izola?ních dvojskel. Další výhodou izola?ních trojskel je, že prost?ední tabule m?že být nahrazena vitráží aniž by byly narušeny jakékoliv vlastnosti izola?ního skla.


Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz