Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

Základní funkce

Tradi?n? bylo základní funkcí skla chránit exteriér a zárove? ponechat pronikání p?irozeného sv?tla do interiéru budov. Kdysi bylo sklo práv? pro své nejnitern?jší vlastnosti ur?eno jen pro velmi úzce vymezené použití. V dnešní dob? umož?uje sklá?ská technologie chránit p?ed teplem, chladem, hlukem a ohn?m, p?ed napadením a v??i nehodám. Sklo, jak interiérové, tak exteriérové, zkrášluje naše životní prost?edí. Umož?uje rovn?ž chránit soukromí hotelových host?, dokonce je skrýt p?ed netaktními pohledy.
A co víc - tyto mnohonásobné funkce mohou být vzájemn? kombinovány uvnit? sebe sama a dokonce v zasklívání, ?ímž se pole upot?ebení stává od nyn?jška tém?? neomezené.

Tepeln?-izola?ní funkce

Tato funkce je podstatná, nebo? umož?uje optimalizovat ekonomickou a ekologickou bilanci (snížení spot?eby tepelné energie a její dopad na životní prost?edí) a snížit energetické ztráty p?i zasklení. ?ím je hodnota U nižší, tím je izolace ú?inn?jší.

- Klasická izola?ní zasklení
Klasická izola?ní dvojskla umož?ují snížit o polovinu energetické ztráty ve srovnání s jednoduchým zasklením. Tato škála, vyvinutá AGCem p?ed více než 50 lety, nese název Thermobel.

- Zasklení se zvýšenou tepelnou izolací
Tato nová generace izola?ních dvojskel zahrnuje sklo s povlakem (Sunergy, Planibel Low-E), které umož?uje snížit až p?tkrát energetické ztráty jednoduchého zasklení.
Izola?ní dvojskla nové generace p?ispívají ke snížení zne?išt?ní ovzduší CO2 v souladu se závazky p?ijatými státy v rámci Kjótského protokolu. P?ijetím t?chto závazk? vytvá?ejí standard v mnoha evropských zemích zavedením nových národních norem pro regulaci tepla.

Protislune?ní funkce

Skla s protislune?ní funkcí regulují slune?ní energii, která proniká do interiéru budovy.
Použití skel s protislune?ní funkcí vede k hospodárnosti se spot?ebou energie p?i instalacích klimatizací a zvyšují interiérový komfort díky lepší kontrole teploty a sv?tlosti.

Užitná vlastnost protislune?ní funkce, m??ená solárním faktorem zasklení, se m?ní v souvislosti s:
- množstvím tepla absorbovaného sklem;
- množstvím odráženého tepla.

Dekorativní funkce

Velmi módní v soudobé interiérové architektu?e jsou škály skel s geometrickými nebo figurativními dezény, vyrobené r?znými technikami.
Krom? funkce ?ist? estetické umož?ují zárove? poskytnout skl?m funkci intimní.

Nejoblíben?jší ornamentální skla
k?ra ?irá k?ra bronz chinchila arena (grepi)
madeira silvit delta


Bezpe?nostní funkce

Bezpe?nostní vrstvená skla zaru?ují ochranu majetku v r?zných rovinách:

- chrání proti vandalismu a proti vloupání :
ochrana proti házení kameny, ?in?m drobného banditismu, proti promyšleným útok?m agresor?, kte?í mají omezenou dobu ?innosti;

- ochrana proti krádeži :
ochrana proti organizované krádeži a proti opakovaným a promyšleným útok?m agresor?, kte?í mají k dispozici nebezpe?né prost?edky.
Bezpe?nostní vrstvená skla mají za úkol zpozdit na maximum vloupání a odradit lupi?e.
Úrove? ochrany závisí na po?tu a tlouš?ce plastových mezivrstev (polyvinylbutyral) použitých ve složení vrstveného skla.

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz