Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelená úsporám

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

IV 68mm eurookna

ze smrku ?i meranti s izola?nm dvojsklem

D?ev?n okna z t?vrstvho lepenho hranolu 68 mm (smrk nebo meranti) osazen izola?nmi dvojskly s Ug = 1,1 W/m2K s nerezovm distan?nm rme?kem ?i teplm meziskelnm rme?kem TGI (v ed, sv?tle hn?d ?i tmav? hn?d barv?) se vyzna?uj vbornmi tepeln? izola?nmi schopnostmi s vznamnm omezenm rizika povrchovch kondenzac. Standardn? instalovan vnit?n nalhvkov t?sn?n zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatkn, kvalitn celoobvodov kovn MACO (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybn manipulaci) umo?uje jejich velmi snadn a pohodln uvn. Povrchov prava (v irok barevn kle) je provd?na vysoce kvalitnmi lazurovacmi ?i krycmi vodou ?editelnmi akryltovmi barvami SIKKENS, jako i falcovou ?st k?dla ?i rmu ochra?ujc rmov a k?dlov okapnice DONAU vznamn? p?ispvaj k prodlouen ivotnosti celho vrobku.

IV 78mm eurookna

ze smrku ?i meranti s izola?nm dvojsklem ?i trojsklem

D?ev?n okna z ?ty?vrstvho lepenho hranolu 78 mm (smrk nebo meranti) osazen izola?nmi dvojskly s Ug = 1,1 Wm2K ?i osazen izola?nmi trojskly s Ug = 0,8 nebo 0,6 W/m2K s nerezovm distan?nm rme?kem ?i teplm meziskelnm rme?kem TGI (v ed, sv?tle hn?d ?i tmav? hn?d barv?) se vyzna?uj vbornmi tepeln? izola?nmi schopnostmi s vznamnm omezenm rizika povrchovch kondenzac. Standardn? instalovan st?edov i vnit?n nalhvkov t?sn?n zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatkn, kvalitn celoobvodov kovn MACO (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybn manipulaci) umo?uje jejich velmi snadn a pohodln uvn. Povrchov prava (v irok barevn kle) je provd?na vysoce kvalitnmi lazurovacmi ?i krycmi vodou ?editelnmi akryltovmi barvami SIKKENS, jako i falcovou ?st k?dla ?i rmu ochra?ujc rmov a k?dlov okapnice SPREE vznamn? p?ispvaj k prodlouen ivotnosti celho vrobku.IV 88mm eurookna

ze smrku ?i meranti s izola?nm dvojsklem ?i trojsklem

D?ev?n okna z ?ty?vrstvho lepenho hranolu 88 mm (smrk nebo meranti) osazen izola?nmi dvojskly s Ug = 1,1 W/m2K ?i osazen izola?nmi trojskly s Ug = 0,8 nebo 0,6 W/m2K s nerezovm distan?nm rme?kem ?i teplm meziskelnm rme?kem TGI (v ed, sv?tle hn?d ?i tmav? hn?d barv?) se vyzna?uj vbornmi tepeln? izola?nmi schopnostmi s vznamnm omezenm rizika povrchovch kondenzac. Standardn? instalovan st?edov i vnit?n nalhvkov t?sn?n zabezpe?uje vysokou odolnost oken proti zatkn, kvalitn celoobvodov kovn MACO (v?etn? mikroventilace i pojistky proti chybn manipulaci) umo?uje jejich velmi snadn a pohodln uvn. Povrchov prava (v irok barevn kle) je provd?na vysoce kvalitnmi lazurovacmi ?i krycmi vodou ?editelnmi akryltovmi barvami SIKKENS, jako i falcovou ?st k?dla ?i rmu ochra?ujc rmov a k?dlov okapnice SPREE vznamn? p?ispvaj k prodlouen ivotnosti celho vrobku.

Dle se otvr pole pro pouit cel ?ady bezpe?nostnch a komfort zvyujcch prvk?. Je-li okno typu IV 78 p?echodem mezi typem IV 68 a IV 88, pak okna typu IV 88 spl?uj nejvy poadavky na otvorov vpln? pro nzkoenergetick a pasivn domy. Tato konstrukce okna umo?uje tak pouit nejmodern?jch sendvi?ovch materil?, kombinujcch d?evo s PUR materily.

Okno IV 88 je pi?kov a komfortn vrobek, spl?ujc poadavky t?ch nejnro?n?jch zkaznk?. V cel historii modernho stavebnictv tvo?ilo okno jako takov msto s nejvym nikem energie. P?i pouit kvalitn? vyrobench a zabudovanch oken tohoto typu se situace m?n. D?ev?n okno se stv prvkem zdobc interir i exterir, ale zrove? energii et?c sou?st stavby.Popis oken a dve?

Materil:
- lepen d?ev?n hranol o tlou?ce 68, 78 nebo 88 mm
- materil smrk, mod?n, dub, meranti
- hranol fixn nebo napojovan v n?kolika variantch
- balknov k?dlo s roz?enm na 98 nebo 110 mm
- vchodov k?dlo s roz?enm na140 mm
- monost pouit hranol?, kombinujcch d?evo a PUR materily
- monost pouit hranol? typu „AIROTHERM“

Kovn:
- MACO - celoobvodov s mikroventilac
- u typ? 68 na p?n bezpe?nostn t?da „C“
- u typ? 78 a 88 v zkladn nabdce bezpe?nostn t?da „C“
- v cen? vchodovch dve? hlinkov prh s p?eruenm tepelnm mostem

Okapnice:
- u oken 68 typ DONAU s d?ev?nou nalehvkou
- u oken 78 a 88 zcela nov typ SPREE se snenm tepelnm mostem
- ?ty?i barevn proveden
- k?dlov okapnice u vech typ? ve standartu

Povrchov prava:
- komplexn systm ochrany d?eva firmy SIKKENS
- hloubkov impregnace
- nanen zkladn vrstvy m?enm
- dvojnsobn vysokotlak nst?ik vrchn silnovrstvou lazurou
- oet?en ?elnch ploch a spr ochrannmi tmely
- irok paleta odstn? lazur a krycch nt?r?
- monost dvoubarevnho proveden

Zasklen:
- izola?n dvojsklo o celkov tlou?ce 24 mm
- izola?n trojsklo o celkov tlou?ce 34 nebo 44 mm
- v zkladn nabdce plast- nerezov distan?n rme?ek
- skla bezpe?nostn lepen, kalen, ornamentln

Kliky:
- bezpe?nostn vchodov kliky v p?ti proveden a n?kolika barevnch odstnech
- zamykn systmem klika - klika, nebo klika - koule

D?evo je p?rodn produkt, proto jednotliv dly mohou vykazovat ?ste?n barevn odlinosti, p?estoe jsou ze stejn d?eviny. Tak p?i povrchov prav? proveden lazurou se mohou barevn odlinosti objevit a nemohou bt p?edm?tem p?padn reklamace.

D?evo nen homogenn materil a nevykazuje stle stejn fyzikln a chemick vlastnosti. I stejn druh d?eviny m podle msta r?stu, pr?b?hu letorost?, sm?ru ?ezu (a mnoha dalch faktor?) pom?rn? odlin vlastnosti. T?mi d?leitmi jsou z hlediska barevnho proveden hustota d?eva nebo podl tvrdch a m?kkch vlken. Rozdln naskavost d?eva zp?sobuje v kone?nm efektu barevn rozdly, kter vrobce nem?e p?i nejlep v?li ovlivnit.

Kontrola kone?nho barevnho proveden prv? dodanch vpln otvor? porovnnm s p?edloenm vzorkem nebo s d?ve dodanmi vrobky m?e, ze zcela p?irozench d?vod? dopadnout tak, e je nalezena ur?it o?ima rozeznateln diference. Zle i na individulnch schopnostech toho kterho okna. Tato diference (mrn odchylka) od p?edloenho vzorku by nem?la bt p??inou a p?edm?tem reklamace a je t?eba s n po?tat.

Zkladn barevn odstny

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz