Společnost Starmon

je zařazena do seznamu

odborných dodavatelů

dotačního programu

zelenĂĄ ĂşsporĂĄm

obrazek obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6 obrazek7
  logo-oknaeu

  logo-slovaktual

  logo-roto

  logo-isotra      logo-vbh

P?edokenní rolety

Nabízíme roletový systém ve 2 základních variantách - s pohledovou, tj. p?iznanou roletovou schránkou typ VIVERA a s omítací, tj. schránkou skrytou ve fasád? typ PLASTERAX.

Pohledová schránka se ve v?tšin? p?ípad? používá p?i dodate?ném osazování oken roletami. Schránka je z pohledové strany zkosená v úhlu 45°. Pohledová strana schránky je odnímatelná pro revizi a servis.Omítací schránka je ur?ena do novostaveb kde je ukryta pod omítkou, a je s ní t?eba po?ítat již v projektu stavby. Revize a servis se provádí tzv. revizní klapkou na spodní stran? roletové schránky. Roletové schránky, vodící lišty a koncové lišty vyrábíme v prakticky neomezené škále barevnosti získané použitím technologie práškového lakování hliníkových profil?. Tato barevná úprava poskytuje našim výrobk?m extrémní stálobarevnost a reprezentativní vzhled.

Na p?ání dodáváme též roletové schránky, vodící lišty a koncové lišty v širokém výb?ru barev profil? laminovaných folií Renolit, a to v?etn? dekor? d?eva, pop?. rolety s integrovanou navíjecí sítí proti hmyzu.

Hliníkové lamely, vyp?n?né polyuretanovou p?nou dodáváme v široké škále barev, v?etn? nap?. dekor? d?eva. Vzhledem k odlišné technologii provád?ní barevných úprav lamel není však vždy možné zcela sjednotit barevné provedení kastlíku, vodících lišt a koncové lišty na stran? jedné a hliníkových lamel na stran? druhé.

Variantn? lze hliníkové vyp??ované lamely o výšce 37 mm nahradit lamelami plastovými dutinkovými. P?i použití plastových dutinkových lamel je možno používat jen velmi omezený sortiment barevných variant.

Výrobky dodáváme v široké škále ovládání, od ru?ního, tj. manuálního - popruhem, š??rou ?i klikou (navíje?, p?evodovka), p?es motorové pohony ovládané lokáln? spína?em až k centráln? ovládaným elektronickým systém?m sdruženým pro celý d?m.

Na p?ání lze dodat široký sortiment ovládacích systém? a zabezpe?ovacích prvk?.

http://www.isotra.cz/produkty-blue.php?mnu=280&article=221
http://www.isotra.cz/produkty-blue.php?mnu=281&article=222


www.isotra.cz

Starmon s.r.o.

telefon: 465 321 535, mobil: 725 046 994 / 725 015 008

e-mail: starmon.oknaeu@starmon.cz, internet: www.starmon.cz

©2009 Starmon s.r.o., design by chobex.cz